Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
MODELING INTRODUCTION COMPETENCE THE LEARNING PROJECTS
Abstract:
Perfection of professional higher education in Ukraine is defined as the global trends towards integration, human resources mobility, and national issues to improve the quality of education. Priorities for the development of computer training systems are focused on the mobility of students, on the implementation of the concept of learning throughout life, as well as international cooperation in the development of education systems. Value orientation of education is to expand the availability and mass education, guaranteeing equal chances to receive it, and the creation of a continuous education system. Especially the value orientation of education are important for people who are already working and want to learn on the job. Based on the systemic analysis of educational activities of universities to support the processes of distance education defined a number of key parameters and functional subsystems, which together provide the efficiency of the project of construction of an information environment of the University.
Authors:
Keywords
DOI
http://dx.doi.org/ 10.15276/eltecs.23.99.2016.31
References

1.  Atanov H.A., andPustynnykova Y.N. Obuchenye y yskusstvennyi yntellekt, yly osnovy sovremennoi dydaktyky vysshei shkoly [Education and Artificial Intelligence, or the Foundations of Modern Didactics of the Higher School],(2004), Donetsk, Ukraine,Yzd-vo DOU,  504 p.(In  Russian).

2. Oborskyi H.O., Hohunskyi V.D., and Savelieva O.S., (2011), Standartyzatsiia i sertyfikatsiia protsesiv upravlinnia yakistiu osvity u vyshchomu navchalnomu zakladi [Standardization and Certification Processes of Education Quality Management in Higher Education], (2011), Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, Odessa, Ukraine, No.  1(35), pp. 251 – 255 (In Ukrainian).

3.  Kolesnykov A.E. Formyrovanye ynformatsyonnoi sredы unyversyteta dlia dystantsyonnoho obuchenyia Formation of information the university environment for distance learning], (2014), Upravlinnia Rozvytkom Skladnykh System, Kiev, Ukraine, No. 20, pp. 21 – 26 (InUkrainian).

4.  ISO/DIS 29990:2010. Learning Services for Non-formal Education and Training – Basic Requirements for Service Providers, ISO: ISO/TK 232, 2009, 15 p. (InEnglish).

5.  Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity [Standards and Guidelines for quality assurance in the European Higher Education], (2006),  Kiev, Ukraine, Lenvit,  36 p. (InUkrainian).

6.  Beloshchytskyi A.A. Upravlenye problemamy v metodolohyy proektno-vektornoho upravlenyia obra-zovatelnыmy seredamy [Tekst] [Problem Management Methodology Design and Vector Management of the Educational Environment], (2012), Upravlinnia Rozvytkom Skladnykh System, Kiev, Ukraine,  No. 9,  pp. 104 – 107 (InRussian).

7.  Rastryhyn L.A., andЭrenshtein M.Kh. Adaptyvnoe obuchenye s modeliu obuchaemoho [Adaptive Learning Student Model], (1988), Riga, Latvia, Zynatne, 160 p. (InRussian).

8.  Tertyshnaia T.Y., Kolesnykova E.V., and  Hohunskyi V.D., (2001), Avtomatyzyrovannaia systema kontrolia znanyi [The Automated System of Control of Knowledge],  Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi,Odessa, Ukraine, Vol. 1(13), pp. 125 – 128 (InRussian ).

9.  Mazurok T.L. Model prohnozyrovanyia para-metrov upravlenyia yndyvydualyzyrovannыm obuchenyem  [Model Prediction of Individualized Learning Management Options],  (2011), Upravliaiushchye SystemytaMashyni,  Kiev, Ukraine,Vol. 4,  pp. 64 – 71 (InRussian).

10.     Liubchenko V.V. Modely kombynyrovannoho obuchenyia dlia orhanyzatsyy samostoiatelnoi uchebnoi rabotы studentov napravlenyia “Prohrammnaia ynzhe-neryia” [Blended Learning Models for the Organization of Independent work of Students of Educational Direction “Software Engineering”], (2014), Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi,Odessa, Ukraine, No. 2, pp. 208 – 213 (InRussian).

11.     Kodzha T.Y., Todortsev Iu.K., and Hohunskyi V.D. Obratnaia sviaz v avtomatyzyro-vannoi systeme kontrolia urovnia usvoenyia znanyi [Feedback in the Automated Control System of Learning Level], (2002), Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi,Odessa, Ukraine,No. 2 (18), pp. 127 – 132 (InRussian).

12.     Lyzunov P.P., Beloshchytskyi A.A., and Beloshchytskaia S.V. Proektno-vektornoe upravlenye vysshymy uchebnymy zavedenyiamy [Design and Vector Control of Higher Education Institutions], (2011), Upravlinnia Rozvytkom Skladnykh System, Kiev, Ukraine,  No. 6, pp. 135  – 139 (InRussian).

13.     Kolesnykova E.V. Otsenka kompetentnosty personala staleplavylnoi pechy v proekte kompiu-ternoho trenazhera [Evaluation of the Competence of Personnel Furnace Project a Computer Simulator], (2013), Vost.-Evrop. Zhurnal Peredovykh Tekhnolohyi, Kharkiv, Ukraine, No. 5/1 (65), pp. 45 – 48 (InRussian).

14.     Kolesnikova K.V. Kontseptsiia kompetentnisnoho navchannia [The Concept of Competency Training], (2013),  Shliakhy Realizatsii Kredytno-modulnoi Systemy Orhanizatsii Navchalnoho Protsesu, Odessa, Ukraine,  No. 7,  pp. 40  –  47 (InUkrainian).

  1. Bushuev S.D., andBushueva N.S. National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1 (2010),[Text], Kiev,Ukraine, IRIDIUM, 208 p.(InRussian).

16.     Oborskyi H.A., and Kolesnykov A.E., Hramenytskyi B.A. Aktualnost dystantsyonnoho obuchenyia [The Relevance of Distance Learning], (2013), Shliakhy Realizatsii Kredytno-modulnoi Systemy,Odessa, Ukraine, No. 7, pp. 3 - 8 (InRussian).

17.     Kodzha T.Y., andHohunskyi V.D. Opredelenye neobkhodymыkh y dostatochnykh uslovyi obktyvnosty otsenky rezultatov testyrovanyia [The Definition of Necessary and Sufficient Conditions for Objective Evaluation of test Results], (2002), Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi,Odessa, Ukraine, No. 2,  pp. 87 – 88 (InRussian).

18.     Kolesnykova E.V. Modelyrovanye slabo strukturyrovannыkh system proektnoho upravlenyia [Modeling Semistructured Systems of Project Management], (2013), Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi,Odessa, Ukraine, Vol. 3 (42), pp. 127 – 131 (InRussian).

19.     Kolesnikova K.V., andLuk’ianov D.V. Analiz strukturnoi modeli kompetentsii z upravlinnia proektamy natsionalnoho standartu Ukrainy [Analysis of the Structural Model of Competencies in Project Management of a National Standard Ukraine ], (2013), Upravlinnia Rozvytkom Skladnykh System, Kiev,Ukraine, Vol. 13, pp. 19 – 27 (InUkrainian).

20.     Iakovenko V.D., and Hohunskyi V.D. Prohnozuvannia stanu systemy keruvannia yakistiu navchalnoho zakladu [Forecasting of the quality management system of the institution], (2009),  Systemni Doslidzhennia ta informatsiini Tekhnolohii, Kiev, Ukraine,No. 2, pp. 50 – 57 (InUkrainian).

21.     A Guide to the Project Management body of Knowledge (PMBoK guide). Fifth edition, (2013), USA: PMI Inc., 589 p. (InEnglish).

22.     Vaysman V.A. Kolesnikovа K.V., and Lukianov D.V., (2012), The Planar Graphs Closed cycles Determination Method, Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, Odessa, Ukraine, No. 1(38), pp. 222 – 227 (InEnglish).

Published:
Last download:
25 Jan 2020

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]