Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
COMPETENCE AS A WAY OF IMPLEMENTING FUNCTIONAL ROLES IN THE PROJECT TEAM
Abstract:

Currently, one of the important research tasks is to build up the model of the group development to the team level on the basis of compliance of differentiation of functional roles with the team members’ competence level. The maximum role load in the project team is the maximum implementation of functional roles of project team members, which depends on the amount of knowledge generated by the very role.

On the basis of team members’ tasks generated by their functional roles the compliance of participants’ competencies with each intended task is determined. With the ratio of general knowledge of the team members and their use the reserve of team development is determined, that affects the effectiveness of the task, which is directly proportional to the volume of unused knowledge. Based on the Verhulst and Pearl’s model the effectiveness of project tasks is determined, which influences directly the project effectiveness taking into account the environment of resistance factors, causing changes in the number of competencies to perform a certain functional role. 

Authors:
Keywords
DOI
http://dx.doi.org/ 10.15276/eltecs.23.99.2016.29
References

1. Bushuev S.D., Yaschenko U.G., Tovb A.S., and Neizvestniy S.I., K sistemnoy paradigme formirovaniya kollektivnoy i individual'noy kompetentnosti spetsialistov v oblasti upravleniya proyektami, [To System Paradigm of Forming of Collective and Individual Competence of Specialists in the Field of Project Management], (2012), Upravlinnya rozvytkom skladnykh system, Kiev, Ukraine, No. 10, pp. 14 – 21 (In Russian).

2. Lupuleac S., Lupuleac Z.- L., and Rusu C., (2012), Problems of Assessing Team Roles Balance – Team Design, Procedia Economics and Finance, Issue 3, pp. 935 – 940 (In English).

3. Jacobsson M., and Hällgren M., (2016), Impromptu Teams in a Temporary Organization: On their Nature and Role. International Journal of Project Management, Vol. 34, Issue 4, pp. 584 – 596 (In English).

4. Rach V.A., and Biryukov O.V.,Kontekstno-lychnostnoe otsenyvanye kompetentnosty proektnykh menedzherov s yspol’zovanyem teoryy nechetkykh mnozhestv,   [Context-personal Assessment of Competence of Project Managers Using the Theory of Fuzzy Sets], (2009), Upravlinnya Proektamy ta Rozvytok Vyrobnytstva, Lugansk, Ukraine, No. 1 (29), pp. 151 – 169 (In Russian).

5. Shersyuk O.I., and Oganov A.V., Rolevaya paradigma formirovaniya komandy proyekta, [The Role Paradigm of the Project Team Forming], (2014), Upravlinnya Rozvytkom Skladnykh System, Kiev, Ukraine, No. 20, pp. 97 – 101 (In Russian).

6. Maslennikova K.S., and  Kolesnikova K.V., Skladnyky povedinkovoyi kompetentsiyi uchasnyka komandy proektu na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu, [Components of Behavioral Competence by the Project Team based on Competence Approach], (2013), Upravlinnya rozvytkom skladnykh System, Kiev, Ukraine, No. 14, pp. 48 – 51 (In Ukrainian).

7. Vaysman V.A., Gogunsky V.D., and Rudenko S.V., Teoriya proyektno-oriyentirovannogo upravleniya: obosnovaniye zakona Bushuyeva S. D. [Theory of Design Project Management: Rationale of the Law of Bushuev], (2009), Scientific Proceedings of International Humanitarian University, Odessa, Ukraine, No. 16, pp. 9 – 13 (In Russian).

8. Kolesnikova E.V., Lukyanov D.V., and Sherstyuk O.I., Otsenka effektivnosti komandnoy raboty na stadii initsiatsii proyektov [Evaluating the Effectiveness of Teamwork at the Stage of Initiation of Projects], (2015),  Upravlinnya Rozvytkom Skladnykh System, Kiev, Ukraine, No.21, pp. 37 – 42 (In Russian).

9. Sherstyuk O.I., and Gogunsky V.D., Imperativ kompetentnosti ili ravnovesiye roley v komande proyekta, [Imperative of Competence or the Balance of Roles in the Project Team], (2013), Project Management: Status and Prospects: IX International Scientific and Practical Conference, Nikolayev, Ukraine, NUS, pp. 390 – 391 (In Russian).

10. Rach V.A., and  Cherepakha G.S., Model' opredeleniya ratsional'noy roli chlena komandy proyekta [Model Defining the Rational Role of a Project Team Member], (2003), Project Management and Production Development, Lugansk, Ukraine, No. 3, pp. 70 – 79 (In Russian).

11. Teslenko P.A., Nelineynaya model' evolyutsionnogo upravleniya proyektam [The Nonlinear Model of the Project Management Evolution], (2011), Upravlinnya Rozvytkom Skladnykh System, Kiev, Ukraine, No. 6, pp. 69 – 71 (In Russian).

12. Gogunsky V.D., and Zhuravlyova K.V., Referentna model’ rozvytku proektiv “rushiyni syly – opir” [The Reference Model of Project Development “Moving Forces – Resistance”], (2010), Upravlinnya Proektamy u Rozvytku Suspil’stva: VII International Conference, Kiev, Ukraine, pp. 67 – 68 (In Ukrainian). 

Published:
Last download:
13 Nov 2020

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]