Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
STATISTICAL TREATMENT OF THE MULTIFRACTAL STRUCTURES ABSTRACTED FROM NOISES OF PHONOGRAMS, AT DETERMINATION OF IDENTITY OF APPARATUS OF THE DIGITAL AUDIO RECORDING
Abstract:
Application of criterion of Kolmogorov-Smirnov is considered for determination of belonging to one distribution of selections of the multifractal structures abstracted from noises of digital phonograms. It is shown that application of such criterion allows to identify the apparatus of the digital audio recording.
Authors:
Keywords
DOI
http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.22.98.2016.56
References

1. Rybalsky O.V., Zharikov J.F. Sovremennye metody proverki autentichnosti magnitnyh fonogramm v sudebno-acusticheskoy expertizhe [Modern methods of verification of authenticness of magnetic phonograms are in judicial-acoustic examination]. – (Kiev St.Unin. Publ.) Nazionalna academia vnytrishnih sprav(2003), 300 p.(In Russian).

2. Rybalsky O.V. Zastosuvannya wevlet-analizy dlya vyyavlenniya slidiv zufrovoy obrobki analogovyh i zyfrovyh fonogram u sudovo-acustechiy expertyzi [Application of wevlet analysis for the exposure of tracks of digital treatment of analog and digital phonograms in judicial-acoustic examination] (2004) – (Kiev St.Unin. Publ.) Nazionalna academia vnytrishnih sprav Publ. – 167 p. (In Ukrainian)

3. Rybalsky O.V., Zhuravel V.V., Solovyov V.I.  Strukturirovanost signalogram i universalnost fractalnogo podhoda pri sozdanii instrumentaria fonoscopicheskoy expertizy [Structured of phonograms and universality of fractal approach at creation of tool of phongrams examination] (Odessa Publ.) Informatika ta matematychni metody v modeluvanni  (2013)Vol. 3/3, p.p. 225–232. (In Russian).

4. Rybalsky O.V., Solovyov V.I., Zhuravel V.V. Sledy montja v zyfrovyh fonogramah, vypolnennogo sposobom vyrezaniya i perestanovki fragmentov [Tracks of editing are in digital phonograms, excision and transposition of fragments executed by a method], (Kiev Publ.), Reestrazia, zberigannia i obrobka danyh (2016) Vol. 21/1, p.p. 32–41. (In Russian).

5. Rybalsky O.V., Zhuravel V.V., Solovyov V.I., Zheleznyak V.K. Obobschenaya model vydeleniya fractalnyh struktur iz zyfrovyh signalov metodom maximuma wevlet preobrazovaniya [Generalized model of selection of fractal structures from digital signals by the method of maximums of wevlet transformation] Polozk Publ., Vesnik Polozkogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya C. (2016) Vol. 1, p.p. 4–9. (In Russian).

6. Solovyov V.I. Identificaziya apparatury audiozapisi po statisticheskim kharakteristikam audiofalov [Authentication of apparatus of the audio recording on statistical descriptions of audiofiles] Kiev Publ., Reestrazia, zberigannia i obrobka danyh (2013) Vol. 14/1, p.p. 59–70.
(In Russian).

7. Rybalsky O.V., Solovyov V.I. Model proyivleniya i vyiyvleniya nemonotonnosti statisticheskoy kharakteristici kvantovatelya uronya v vykhadnom signale sistemy analogovo-zyfro-analogovogo preobrazovatelya [A model of display and exposure of influence of unmonotony of static description of quantum on a level of level is in the output signal of the system of analog-digital-analog transformation] Odessa Publ. Informatika ta matematychni metody v modeluvanni  (2014)Vol. 4/4, p.p. 337–341. (In Russian).

8. Rybalsky O.V., Solovyov V.I.  experementalnaya proverka proyavleniya sledov montaja v zifrovyh fonogramah [Experimental verification of display of tracks of editing is in digital phonograms] Odessa Publ. Informatika ta matematychni metody v modeluvanni  (2015)Vol. 5/1, p.p. 38–43. (In Russian).

9. Koroluk V.S. Spravochnik po teoriy veroyatnostey i matematicheskoy statistice [Reference book on the theory of chances and mathematical statistics] (Moscow Nauka Publ.) 1985,
640 p. (In Russian).

10. Rybalsky O.V., Solovyov V.I. Razrabotka sovremennogo otchestvennogo instrumentariya dlya provedeniya fonoscopicheskoy expertizy [Development of modern home tool for realization of phonograms examination] Kiev Publ. Informazini tehnologii ta spezialna bezpeka (2015), Vol. 1/1 p.p. 61–71. (In Russian). 

Published:
Last download:
21 Jan 2020

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]