Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
MODELS AND METHOD OF ENERGY SAVING FUNCTIONAL DESIGN OF HYDRO-AERODYNAMIC SYSTEMS
Abstract:
To create a method of energy-efficient functional design HAS in the CAD developed: structural-parametric models generate and network units of hydro-aerodynamic system; cognitive model of representation parameters structural-parametric models and model parametric optimization in CAD of hydro-aerodynamics systems.
Authors:
Keywords
DOI
http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.21.97.2016.12
References

1. Arsiriy E. A., Antoshchuk S.G., Arsiriy V. A., KravchenkoV. Intelektualniy analiz pri kompleksnom modelirovanii dlya povisheniya nadejnosti raboti energeticheskogo oborudovaniya [Intelligent analysis for complex simulation to improve the reliability of power equipment](Kharkov Radіoelektronnі i kompyuternі systemi Publ).–2012. –Vol.6(58). – P.89–94.(In Russian)

2. Andrіanova I. I., Arsiriy V. A. Ekonomіchny analіz enegro i resursozberіgayuchih іnnovatsіy dlya teplovoї energetiki [Economic analysis of energy and resource-saving innovations for heating energetics] (Kiev Natsionalna akademіya upravlіnnya Publ., Aktualnі problemi ekonomіki Publ). – 2010. –Vol.11. – 15 p.(In Ukrainian)

3. ArsiriyE. A. Ierarhicheskayamodeldannihdlyapoddergkiprinyatiya resheniy pri intensifikacii processov [Thehierarchicaldatamodeltosupportdecisionmakingattheintensificationoftheprocesses] (Odessa Elektronnі takomp'yuternі systemi Publ). – 2013. –Vol.10 (86). – P. 133 – 138. (In Russian)

4. NorenkovI. P. Avtomatizirovannoeproektirovanie. Uchebnik dlya vuzoz.[Computer-aided design. Textbook for high schools](МoscowMGTU im. N.E.Baumana Publ).– 2000. – 207p.(In Russian)

5. Arsiriy E. A.,AntoshchukS. G., Babilunga O. Y., ArsiriyV. A.Ocenkasostoyaniyaslojnihprocessovprireingenirenge energeticheskogo oborudovaniya[Assessmentofcomplexprocessesinthereengineering powerequipment] (SistemiobrobkiInformacii, Sb. nauk. pr. Publ,Harkov. Un-t Povіtr. Sil im. Іvana Kozheduba Publ).– 2015. – Vip.2(127). – P. 139 - 142. (In Russian)

6. ArsiriyV. A. Povishenieeffektivnostioborudovaniyasispol’zovaniemFST-technologiy[Increasing the efficiency of the equipment using the FST-technology] (Odessa, Tr. Odesskogo politechnicheskogo un-ta Publ). – 2003. – Vip. 2. – P. 187 – 191.(In Russian)

7. Trakhtengerc E.A.Komputernaya poddergka prinyatiya resheniy [Computer support of decision-making](Мoscow,Sinteg Publ).–1998. – 376 p. – ISBN 5–89638–003–8–М.(In Russian)

8. TrakhtengercE. А. Prinyatieresheniynaosnovekomp’uternogoanaliza[The adoption decision based on computer analysis] (МoscowIPU RAN Publ). –1996. – 69 p.(In Russian)

9. Simon H.A. The new science of management decision. (Englewood Cliffs,N.Y., Prentice – Hall Inc.). – 1975. (In English)

10. Arsiriy E. A. Systema podderjki prinyatiya pesheniy po povisheniyu effektivnosti gidroaerodinamicheskih processov v deystvuyuschem energeticheskom oborudovanii [Decision Support System to improve the efficiency of hydro-aerodynamic processes in the existing energy equipment](Odessa Elektrotehnichni ta komp’yuterni systemi Publ). –Vol.16(92), 2014. – P. 128-136. (In Russian)

11. Matyushin V. A., Antonenko I. N. Osobennosti vnedreniya informacionnih system upravleniya TOiR[Features of the implementation of management information systemsTOiR](Kirov Tekhnicheskoe obslujivanie I remont Publ). – 2010. – Vol.1.– 60p. (In Russian)

12. ArsiriyV. A.Povishenie effektivnosti oborudovaniya s ispol’zovaniem FST-tekhnologiy [Increasing the efficiency of the equipment using the FST-technology] (Odessa, Tr. Odes. Poltekhn. Univer. Publ)– 2003. –Vip. 2. –P. 187 — 191(In Russian)

 

Published:
Last download:
25 May 2020

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]