Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
THE TEST TASKS DISTRIBUTION METHOD
Abstract:

The article is devoted to the evaluation of the quality of test tasks and distribution of test tasks on levels of difficulty. The basic forms and principles of the composition of the test tasks are considered. Accuracy evaluation of the level of training students varies from the quality of the test material. Different quality assessment methods of the test tasks are examined, namely statistical analysis of test results and expert assessment. To ensure an individual approach to learning should have a mechanism to classify test tasks on levels of difficulty. The method distributing of test tasks on levels of difficulty which is based on the expert assessment with further processing of expert data by a multilayer perceptron is developed.

Authors:
Keywords
DOI
http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.19.95.2015.67
References

1. Bilan L.V., Guculjak Ju.V. Suchasni metodyky kontrolju jakosti navchannja studentiv [Modern Methods of Quality Control of Training Students], (2010), Naukovyj Visnyk Nac. Universytetu Bioresursiv i Pryrodokorystuvannja Ukrai'ny Publ., Vol. 146. – pp. 258 – 262 (In Ukrainian).

2. Avanesov V.S. Kompozitsiya testovykh zadanii [The Composition of the Test Tasks], (2002), Moscow, Russian Federation, Tsentr Testirovaniya Publ., 240 p. (In Russian).

3. Paskhover I.L. Pedagogicheskii test kak instrument sistemy otsenki i kontrolya kachestva obrazovaniya [Pedagogical Test as a Tool for System of Evaluation and Control of the Quality of Education], (2011), Magister Dixit, Vol. 4, pp. 175 – 185 (In Russian).

4. Avanesov V.S. Problema ob"ektivnosti pedagogicheskikh izmerenii [The Problem of Objectivity Pedagogical Measurements], (2008), Pedagogicheskie Izmereniya, Vol. 3, pp. 3 – 40 (In Russian).

5. Avanesov V.S. Problema effektivnosti pedagogicheskikh izmerenii [The Problem of Efficiency Pedagogical Measurements], (2008), Pedagogicheskie Izmereniya, Vol. 4, pp. 3 – 24 (In Russian).

6. Krisilov V.A., Onishchenko T.V., and Rusinova N.V. Metodika analiza pedagogicheskikh testov po rezul'tatam testirovaniya [The Method of Analysis of Pedagogical Tests by Results of Testing], (2007), Trudy Odesskogo Politekhnicheskogo Universiteta Publ., Vol. 2(28), pp. 198 – 203 (In Russian).

7. Krisilov V.A., Onishchenko T.V., Gorodnichaya E.A., and Ngok Khiu Vu. Tekhnologiya otsenki i povysheniya reprezentativnosti pedagogicheskogo testa na baze statisticheskikh kharakteristik uchebnogo materiala [Technology of the Evaluation and Improvement of the Representativeness of the Pedagogical Test Based on Statistical Characteristics of the Educational Material], (2014), Elektrotekhnicheskie and Komp'yuternye Systems Publ., Vol. 13(89), pp. 99 – 104 (In Russian).

8. Atoev Je.H., and Shomurodov A.Yu. Ekspertnaya otsenka kachestva predmetnykh testovykh zadanii – odin iz vazhnykh aspektov razvitiya didakticheskogo testirovaniya [Expert Evaluation of the Quality of Subject Test Tasks – One of the Important Aspects of the Development of the Didactic Testing], (2014), Molodoi Uchenyi Publ., Vol. 21, pp. 101 – 104 (In Russian).

9 Ou G., and Murphey Y.L., (2007), Multi-class Pattern Classification using Neural Networks, Journal of Pattern Recognition Society, Vol. 40, pp. 4 – 18 (In English).

10. Shcherbak N.V.,and Tabunshchik G.V. Obuchayushchii eksperiment dlya interaktivnoi obrazovatel'noi sredy [Learning Experiment for Interactive Educational Environment], (2014), Zaporizhzhja, Ukraine, ZNTU Publ., pp. 254 – 255 (In Russian).

Published:
Last download:
28 Mar 2019

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]