Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF SYSTEM MANAGEMENTS MOTIVE-STEERING COMPLEX AT RECTILINEAL PLATFORMING OF SUBMARINE VEHICLE WITH DIFFERENT TYPES OF THE REGULATORS
Abstract:
The questions of upgrading of management of MSC of SV are considered. Control system is worked out and investigational by a motive steering complex at the rectilinearly platforming of submarine vehicle with the synthesized structures of adaptive PID-regulators and fuzzy regulators. The capacity of such systems is experimentally well-proven. Undertaken studies of work of synthesized control system of MSC at a rectilineal platforming SV with adaptive PID-regulators and fuzzy regulators showed that control system with adaptive PID-regulators at braking of SV mattered adjusting of angulator of rotation of screw-propeller on 12% less, than control system with fuzzy regulators. Control system of MSC at a rectilinearly platforming SV with fuzzy regulators destroys SV on the eventual coordinate of task on 15% quicker, than control system with adaptive PID-regulators. Exactness of leading out on the set coordinate of SV during work of control system with fuzzy regulators on 29% higher, than during work of control system with adaptive PID-regulators, it considerably promotes management efficiency a submarine vehicle.
Authors:
Keywords
DOI
http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.19.95.2015.20
References
  1. AgeevM.D. Uproshchennaya metodika rascheta dvizhiteley dlya APA [Simplified Methodology of Calculation of VotiveSteering for АSA],(1995), Vladivostok, Russian Federation,Dalnauka,, pp. 33 – 49 (InRussian).
  2. Blintsov V.S., Kostenko D.V., andShimchak P. Opredelenie poter v pogruzhnom elektroprivode podvodnogo apparata. [Determination of Losses is in the Submerge Electromechanic of Submarine Vehicle], (2001), Vіsnik Natsіonalnogo Tekhnіchnogo Unіversitetu “Kharkіvskiy Polіtekhnіchniy Institut”, Kharkіv, Ukraine,Vol. 10, pp. 410 – 411 (InRussian).
  3. BlіntsovS.V. Onlayn-іdentifіkatsіyaparametrіvpіdvodnogoaparatayaknestatsіonarnogoob’єktavsistemі keruvannyanabazі іnversnoї modelі [On-line-authenticationofParametersofSubmarineVehicleasaNon-stationaryObjectinControlSystemontheBaseofInverseModel], (2012), Mikolaїv, Ukraine, VіsnikNUK,http://ev.nuos.edu.ua (accessed 01.10.2012) (InUkrainian).
  4. Bocharov L.Yu. Sovremennye tendentsii v razvitii miniatyurnykh podvodnykh apparatov i robotov za rubezhom [Modern Tendencies in Development of Miniature Submarine Vehicles and Robots Aabroad], (2006), RussianFederation, Podvodnye Issledovaniya i Robototekhnika, Vol. 2, pp. 36 – 52 (InRussian).
  5. VolyanskiyS.M. SintezmatematicheskoymodelisistemyDRKPAkakobektaupravleniya. [Synthesis of Mathematical Model of the System MSC SE as a Management Object.], (2014), Mikolaїv, Ukraine, Zb. Nauk. Prats NUK, Vol 6, pp. 35 – 39 (InRussian).
  6. Volyanskiy S.M. Sintez zakonov upravleniya SAU dvizhitelno-rulevym kompleksom pri gorizontalnom pryamolineynom dvizhenii podvodnogo apparata. [Synthesis of Laws of Management of SАC by a Motive Steering Complex at the Rectilineal Platforming of Submarine Vehicle.], (2015), Mikolaїv, Ukraine, Zb. Nauk. Prats NUK, Vol. 8, pp. 44 – 47 (InRussian)
  7. VolyanskiyS.M. Proverkaadekvatnostimatematicheskoymodelidvishitelno-rulevogokompleksapodvodnogoapparata [VerificationofAdequacyofMathematicalModelofMotiveSteeringComplexofSubmarineVehicle], (2011), Odessa, Ukraine, Naychno-TekhnicheskiyZhurnalONPU,Vol. 3, pp. 240 – 241 (InRussian).
  8. VolyanskyS.M. Analizenergoeffektivnostisistemyupravleniyadvizhitelyamipodvodnogoapparatametodomkompjuternogomodelirovaniya [AnalysisofEnergytoEfficiencyofControlSystemMotorsofSubmarineVehiclebytheMethodofComputerSimulated], (2012),Krementchug, Ukraine, ProblemyAvtomatizirovannogoElectroprivoda,Vol. 3(19), pp. 472 – 474 (InRussian).
  9. KorolYu.M. Vliyaniegidrodinamicheskikhpoternamekhanicheskiekharakteristikikapsulirovannykhupravlyaemykhasinkhronnykhdvigateleypodvodnykhapparatov [InfluenceofHydrodynamicLossesonMechanicalDescriptionsCapsuleoftheGuidedAsynchronousEenginesofSubmarineVehicles], (2004), Mykolayiv, Ukraine, Zb. Nauk. PratsNUK.,Vol. 6, pp. 15–24 (InRussian).

10.MannG.K.I., Bao-GangHu, and GosineR.G.,(1999),AnalysisofDirectActionFuzzyPIDControllerStructures,ICEETransactionsonSystems, ManandCybernetics, PartB,Vol. 29. pp. 371 – 378 (In English).

Published:
Last download:
14 Jan 2020

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]