Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
THE VIRTUAL COMPLEX-SIMULATOR FOR LABORATORY PRACTICE OF ELECTRIC DRIVE THEORY
Abstract:

Proposed for introduction in educational process the electronic virtual educational-methodical complexes-simulators with integrated practicum based on the developed approach to professional skillsformationof the future technical specialists in the study of fundamental and professionally oriented subjects by means of interactive teaching methods with the use of computer-based training programs.

Authors:
Keywords
DOI
10.15276/etks.15.91.2014.100
References
  1. Zagirnyak M.V., and Chornyi O.P. Іnformatsіino-komunіkatsіinі tekhnologії u pіdgotovtsі fakhіvtsіv tekhnіchnikh spetsіal'nostei [Information and Communication Technologies in Training of Technical Specialties], (2013), Vishcha Shkola: Nauk. Prakt. Vidan., ІnzhenernaOsvіta, Ukraine, No. 1, pp. 7 – 19 (InUkrainian)
  2. ChornyiO.P., andRod'kіnD.I. Vіrtual'nі kompleksi і trenazheri – tekhnologіyayakіsnoї pіdgotovkifakhіvtsіvugaluzі elektromekhanіki, avtomatizatsії taupravlіnnya [VirtualSystemsandSimulators– TechnologyofHigh–QualityTrainingintheFieldofElectromechanical, AutomationandControl], (2010), VishchaShkola: Nauk. Prakt. Vidan., Osvіtnі Tekhnologії, Ukraine, No. 7 – 8, pp. 23 – 34 (InUkrainian).
  3. ChornyiO.P., Lashko Yu.V., andKravetsA.M. Printsipyorganizatsiilaboratornogopraktikumapotekhnicheskimspetsial'nostyamsispol'zovanieminformatsionnykhtekhnologii [PrinciplesoftheOrganizationofLaboratoryTraininginTechnicalSpecialtiesusingInformationTechnology], (2012), ElektroprivodyPeremennogotoka: TrudyMezhdunarodnoiChetyrnadtsatoiNauchno-TekhnicheskoiKonferentsii, FGAOUVPOUrFUimeniPervogoPrezidentaRossiiB.N.El'tsina, Ekaterinburg, RussianFederation, pp. 319 – 322 (InRussian).
  4. Chornyi O., KovalT., LashkoYu., GurzhiiA., and HadžiselimovićМ.,(2013), VirtualComplexesandSimulators–theTechnologyofEnhancing the Quality of Students Training in Electromechanics and Automation, Elektromekhanіchnі і Energozberіgayuchі Sistemi. Shchokvartal'nii Naukovo-Virobnichii Zhurnal, KrNU, Kremenchuk, Ukraine, Vol. 1/2013 (21), pp. 90 – 95 (In English), url: http://ees.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2013 /09/09_90-95_Chornyi_Koval_Lashko_Gurzhii_Had%C 5%BEiselimovi%C4%87.pdf
  1. Lashko Yu. V., Chornyi A.P., and Khadzhiselimovich M. Organіzatsіya navchannya na osnovі komp’yuterizovanikh navchal'no-metodichnikh kompleksіv z іntegrovanimi vіrtual'nimi laboratornimi kompleksami [Organization of Educating on Basis of the Computerized Educational and Methodical Complexes with the Integrated Virtual Laboratory Complexes], (2013), Elektromekhanіchnі і Energozberіgayuchі Sistemi. Shchokvartal'nii Naukovo-Virobnichii Zhurnal, KrNU, Kremenchuk, Ukraine, Vol. 2/2013 (22), part 2, pp. 415 – 418 (In Ukrainian).
  2. ChornyiA.P., LashkoYu. V., andKoval' T.P. Osobennostiprotsessapodgotovkispetsialistovinzhenernykhspetsial'nostei [FeaturesofTrainingEngineeringDegrees], (2013), Іnzhenernі taOsvіtnі Tekhnologії vElektrotekhnіchnikh і KompyuternikhSistemakh. Shchokvartal'nii Naukovo-Praktichnii Zhurnal, KrNU, Kremenchuk, Ukraine, Vol. 2/2013 (2), pp. 9 – 19 (In Russian), Available at: http://eetecs.kdu.edu.ua/2013_02/EETECS2013_0201.pdf
  1. Lashko Yu.V., ChornyiO.P., ChornayaO.A., andKoval' T.P. Virtual'nyelaboratornyekompleksy – sredstvosamoorganizatsiiprotsessaobucheniyastudentovpotekhnicheskimspetsial'nostyam [VirtualLaboratorySystems – aMeansofSelf-StudyofStudentsforTechnicalSpecialities], (2012), Elektromekhanіchnі і Energozberіgayuchі Sistemi. Shchokvartal'niiNaukovo-VirobnichiiZhurnal, KrNU, Kremenchuk, Ukraine, Vol. 3/2012 (19), pp. 580 – 584 (InRussian), url: http://ees.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/04/580.pdf
  2. Lashko Yu.V., andChornyiO.P. Printsipyproektirovaniyakomp'yuterizirovannykhuchebno-metodicheskikhkompleksovdlyapodgotovkispetsialistovtekhnicheskikhspetsіal'nostei [DesignPrinciplesofComputerizedTeachingMaterialsforTrainingofTechnicalSpecialties], (2011), Elektrotekhnіchnі andKompyuternі Sistemi, Tekhnіka, Kiev, Ukraine, Vol. 3 (79), pp. 478 – 480 (InRussian), url: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9629197%2F2011%2F3
  3. KravetsA.M., Koren'kovaT.V., andProdanV.C. Virtual'nyilaboratornyikompleksgidrotransportnoiustanovkisaktivnymregulirovaniemparametrov [VirtualLaboratoryComplexHydrotransportPlantswithActiveRegulationParameters], (2006), VіsnikKremenchuts'kogoDerzhavnogoPolіtekhnіchnogoUnіversitetu: Naukovі Pratsі KDPU, Kremenchuk, Ukraine, Vol. 4/2006(39), part 1, pp. 155 – 160 (InRussian), url: http://www.kdu.edu.ua/PUBL/PAGES/2006_39_1.htm
  4. Koren'kovaT.V., andRod'kіnD.I. Vіrtual'niikompleksdlyadoslіdzhennyasistemavtomatizovanogoelektroprivodu [VirtualSystemfortheStudyofAutomatedElectric], (2013), ProgramnyjProdukt 17954 Ukrai'na, MPK′ F04D 13/00, No. u201309686, bul. 3, 6 p. (InUkrainian)
Published:
Last download:
14 Oct 2018

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]
Яндекс.Метрика