Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
EXPERIENCE IMPLEMENTING AND USING THE AUTOMATED SYSTEM TEMPERATURE MONITORING AND REMOTE CONTROL OF THE HEAT LOAD OF THE KREMENCHUG NATIONAL UNIVERSITY
Abstract:

The use of modern industrial automation can improve the efficiency of heating systems separate buildings. The article presents the experience of using an automated system for monitoring the condition and control of heating university buildings. The system comprises a standard industrial process automation equipment for heating and developed local and dispatch software in the software package LabView. This article describes the functionality of the system for monitoring the condition and management of individual heat consumption of buildings by various laws, as well as recommendations on the stages of its implementation in universities. Using an automated system considered more insightful functioning heating individual buildings, allows to determine their energy efficiency performance, simplifies the process of formation of documentation on heat consumption of the university.

Authors:
Keywords
DOI
10.15276/etks.15.91.2014.98
References
 1. Rodkin, D.I. Energosberezheniye kak zakonomernyy etap elektrifikatsii narodnogo khozyaystva [EnergyСonservationasaNaturalStageofElectrificationoftheNationalEconomy], ProblemySozdaniyaNovyhMashyniTehnologiy, (2000), Kremenchuk, Ukraine, Vol. 1/8, pp. 177 – 183 (ІnRussian).
 2. DSTU B V.2.5–N–37 “Nastanova z proektuvannya, montuvannya ta ekspluatatsiyi avtomatyzovanykh system monitorynhu ta upravlinnya budivlyamy ta sporudamy” [Guidelines for Project-ing, Mounting and Operation of Automated Systems, which Monitor and Manage Buildings and Structures], (2008), Minregionbud, Kiev, Ukraine (Іn Ukrainian).
 3. Anisimov A.L. Astapkovich, A.M., and Kasatkin, A.A. Sistemnyye problemy sozdaniya raspredelennykh informatsionno-upravlyayushchikh sistem pribornogo ucheta [Systemic Problems of Distributed Information Management Systems Metering] (In Russian). Available at: http://guap.ru/guap/skb/docs/article_v3.doc(accessed 12.06.2014).
 1. Dispatch Metering Devices via the Internet. Available at: http://www.t2system.ru/ (accessed 15.10.2013).
 2. Automation and Control Systems, Heating of Buildings. Available at: http://www.halax.ru/avtomatizacija-dispetcherizacija-sistem.html (accessed 10.06.2014).
 1. Monitoring System “HeatCAM”. Available at: http://heating.sumdu.edu.ua (accessed 13.04.2013).
 2. ShestakaA.I., MelnikovL.V., andBushehrV.V. Sovremennyyemetodyavtomatizatsiizdaniy [ModernMethodsofBuildingAutomation], (2013), ElektrotekhnicheskiyeandKompyuternyyeSistemy, Odessa, Ukraine, Technica,Vol. 11 (87), pp. 82 – 89 (ІnRussian).
 3. PerekrestА.L., NaidaV.V., Romanenko, S.S. andPoronikA.A. Operativnyykontroltemperaturnykhrezhimoviupravleniyeteplovymi punktami zdaniy uchebnogo zavedeniya [Operational Control of Temperature Conditions and Management Thermal Paragraphs Educational Buildings], (2013), Kremenchuk, Ukraine, Visnyk KrNU, Vol. 3/80, pp. 35 – 43 (Іn Russian).
 4. Knizhnik Ye.N., Perekrest A.L., Naida V.V., Romanenko S.S., and Poronik A.A. Komp’juterna programa “Avtomatizovana sistema keruvannja teplovim spozhivannjam budіvlі” [Computer Program “Automated Control System of heat Consumption of the Building”]. Certificate for Product No. 50946 on 27/08/2013.
 5. Perekrest A.L. Otsenka effektivnosti funktsionirovaniya sistem otopleniya uchebnykh zdaniy [Assessing the Eefficiency of Heating Systems of Educational Buildings], (2014), Elektromekhanichni and Enerhozberihayuchi Ssystemy, Kremenchuk, Ukraine, Vol. 2/2014 (26), pp. 48–55 (Іn Russian).
 6. State Standard А.2.2–5:2007, Nastanova z rozroblennya ta skladannya energetychnogo pasporta budynkiv pry novomu budivnyctvi ta rekonstrukcii[Guidelines for the Development and Drafting of the Energy Passport Buildings for new Construction and Remodeling], (2011), Minregionbud, Kiev, Ukraine(Іn Ukrainian).
 7. Knizhnik E.N., Perekrest, A.L., and Maslivets, A.V. Informatsiyne zabezpechennya dlya viddalenoho monitorynhu teploenerhetychnykh ob'yektiv [Information Support for Remote Monitoring of Thermal Power Objects], (2013), Inzhenerni ta Osvitni Tekhnolohiyi v Elektrotekhnichnykh and Kompyuternykh Systemakh, Kremenchuk, Ukraine, Vol. 3/2013 (3), pp. 29 – 40 (Іn Ukrainian).
Published:
Last download:
25 Nov 2018

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]