Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
IMPROVEMENT CONTROLLABLE POWER FILTER
Abstract:

The article exposes improvement scheme – technical solution of controllable power filter in structure power electroenergy system of ship with semiconductor rectifier. Basic expressions describing the mathematical model of area of circuit power filter are got. Will allow in future compensating nascent parasite low-frequency deviation on the side of AC.

Authors:
Keywords
DOI
10.15276/etks.15.91.2014.91
References

1. Zhook A.K., Zhook D.A., and Zapal’skiy V.N. Upravlyaemoe filtrokompensiruyushhee ustrojstvo [Controllable Power Filter], (2009), Tematichnij Vipusk “Problemi Avtomatizovanogo Elektroprivoda. Teorіya j Praktika Naukovo-texnіchnogo Zhurnalu” “Elektroіnform”, Lvіv, Ukraine, EKOіnform, pp. 309 – 312 (In Russian).

2. Zhook A.K., Zapal’skiy V.N., and Tribulkevich S.L. Nesinusoidalnost napryazheniya v EES morskix sooruzhenij s poluprovodnikovymi preobrazovatelyami. [Nonsinusoidal of Voltage in Power Electroenergy of ships with Semiconductors Rectifiers], (2006), Texn. Elektrodinamіka. Temat.Vip. “Silova Elektronіka ta Energoefektivnіst”, Ch. 5, pp.49 – 54 (In Russian).

3. Zapal’skiy V.N., and Zapal’skiy K.N. Analiz effektivnosti sistemy upravleniya filtro-kompensiruyu-shhego ustrojstva v sostave avtonomnoj elektro-energeticheskoj sistemy [Analyses Effectiveness System of Control Power Filter in Structure of Autonomous Power Energy System], (2010), Vіsnik KDPU іmenі Mixajla Ostrogradskogo, Kremenchuk, Ukraine, KDU, Vip. 4/2010 (63), Vol. 2, pp. 11 – 14 (In Russian).

4. Zhook A.K., Zapal’skiy V.N., and Zapal’skiy K.N. Sintez sistemy upravleniya filtrokompensiruyushhim ustrojstvom na baze regulyatora nechetkoj logiki v sostave avtonomnoj elektroenergeticheskoj sistemy, chast 1 [Synthesis System of Control Power Filter with fuzzy–logic Regulator in Autonomous Power Electroenergy System, Part 1], (2012), Elektromexanіchnі and Energozberіgayuchі Systemic. Tematichnij Vipusk “Problemi Avtomatizovanogo Elektroprivoda. Teorіya i Praktika”, Naukovo-virobnichogo Zhurnalu, Kremenchuk, Ukraine,KrNU, Vip. 3/2012 (19), pp. 537 – 540 (In Russian).

5. ZhookA.K., Zapal’skiyV.N., andZapal’skiyK.N. Sintezsistemyupravleniyafiltrokompensiruyushhimustrojstvomnabazeregulyatoranechetkojlogikivsostaveavtonomnojelektroenergeticheskojsistemy, chast 2 [SynthesisSystemofControlPowerFilterwithfuzzy-logicRegulatorinAutonomousPowerElectroenergySystem, Part 2], (2013), VіsnikNacіonalnogoTexnіchnogoUnіversitetuHPІ”. Zbіrnik Naukovih Prac. Serіya: Problemi Avtomatizovanogo Elektroprivodu. Teorіya і Praktika, Kharkiv, Ukraine,NTU HPІ”,No. 36 (1009), pp. 497 – 500 (In Russian).

6. PatentUkraїninakorisnumodelNo. 57063 Kerovanijfіltrokompensuyuchijpristrіj [ControllablePowerFilter], (2010), ZhookO.K., ZhookD.O., andZapal’skiyV.M., zareestrovanovDerzhavnomuReєstrі PatentіvUkraїninakorisnі modelі 10.02.2010 r., Byul. No. 3 (In Russian).

7. Zapal’skiy V.N., and Zapal’skiy K.N. Vliyanie otkloneniya napryazheniya i chastoty na kachestvo elektrosnabzheniya morskogo podvizhnogo obekta.[Authority Deviation of Voltage and Frequency on Power Quality Supply of Marine Movable Object], (2009), Vіsnik Kremenchuckogo Derzhavnogo Polіtexnіchnogo Unіversitetu іmenі Mixajla Ostrogradskogo, Kremenchuk, Ukraine, KDPU, Vip. 3/2009 (56), pp. 187 – 190 (In Russian).

8. Patent na poleznuyu model RF No. 104793 Vysokovoltnyj staticheskij kompensator napryazheniya [High-voltage Static Compensator]? (2011), Rozanov U.K., Korunov N.I., Matveev N.V. i dr. Opublikovano 20.05.2011 (In Russian).

9. Power Quality Improvement using Passive shunt Filter, TCR and TSC Combination. A thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the award of Degree. (2012), Manjulata Badi, Department of Electrical Engineering National Institute of Technology, Rourkela, India, p.59.

Published:
Last download:
26 Jan 2020

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]