Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
IDENTIFICATION OF CAUSE–EFFECT RELATIONSHIPS AND ELECTRICAL ACCIDENTS FACTORS AT IRON-ORE MINES COMPLEXES
Abstract:
The article represents the results of investigation on identifying and classifying the main reasons of electrical accidents at iron-ore mines complexes. Logical models of appearing hazardous failures in the functioning system "man -mining industry-electrical complexes" and hazard actualization of electric injure in the system, as well as graphic images of hazardous states at time interval and the probabilistic model of hazard actualization of electric injure, which is derived from the logical model are given. Tabulated data on the probabilities of hazardous states and events forming an electric injure received from the data observational at mines "Krivorozhzhelezorudprom" and matrix resulting data of rank about electrical accidents reasons investigation at iron ore mines and pits, hypothesis testing results about statistically significant difference of causes electrical accidents reasons and consistency of experts’ judgments.
Authors:
Keywords
References
1. Zerkalov D.V. Okhorona truda v oblastiі: Obshchie voprosy: navchal'nii posіbnik [Occupational Safety and Health in the Sphere], (2011), Labor Protection: General Require-mentsPubl,Kiev, Ukraine, 551 р.(In Ukrain-ian).
2. Sinchuk I.O.,and KharitonovA.A. K voprosu pervichnykh kriteriev lektrobezopas-nosti pri ekspluatatsii tyagovykh kontaktnykh setei zhelezorudnykh shakht [On Evaluation of Primary Electro Safety Criteria on Contact Traction Lines Operating at Iron-ore Mines], (2013), Vіsnik KrNU іmenі Mikhaila Ostrograds'kogo, Kremenchug,Ukraine, Vol. 82 (In Ukrainian).
3. Vyshinskaya N.Ya.Elektrotravmatizm i mery snizheniya v sisteme elektroustanovka–sreda–chelovek, Avtoreferate. dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata tekhnicheskikh nauk [Electrical Accident and its Reductionin the System Electrical-plant-env], (1989), Manuskript, Thesis for Obtaining Ph.D. Degree. tehn. All-Union Research Institute of Occupational Safety VCSPS, Leningrad, Rus-sian Federation (In Russian).
4. Lyakhomsky A.V., Sinchuk O.N.,and Kharitonov A.A. Fiziologicheskaya kharakteris-tika gornorabochikh zhelezorudnykh shakht kak elementa ergotekhnicheskoi sistemy obespeche-niya elektrobezopasnosti [Physiological Charac-teristic of Miners at ore Mines as a Part of the System for Maintaining Electrical Safety] Krivoi Rog, Ukraine, Vestnik of Krivorozhsky National University, Vol. 35, pp. 152 – 156(In Ukrainian).
5. Lyakhomsky A.V.Issledovaniya uslovii i razrabotka meropriyatii po obespecheniyu elektrobezopasnosti v kontaktnykh setyakh elektrovoznoi otkatki ugol'nykh shakht. Avtoref. diss. na poluchenie nauchn. stepeni kand. tekhn. nauk: spets. 05.09.03. [Research of Conditions and Development of Activities to Ensure Elec-trical Contact Lines at Locomotive Haulage of Coal Mines]. Manuskript, Thesis for Obtaining Ph.D. Degree. tehn. Sciences: Special05.09.03, Moscow Mining Institute, Moscow, Russian Federation (In Russian).
6. Azaryan A.A., Vilkul Yu.G., Kaplenko Y.P., Karamanits V.O., Kolosov V.O., Morkun V.S., Pilov P.I., Sidorenko V.D., Temchenko A.G.,andFedorenko P.Y. Kompleks resurso-і energozberіgayuchikh geotekhnologіi vidobutku ta pererobki mіneral'noї sirovini, tekhnіchnikh zasobіv їkh monіtoringu [Energy-saving Geotechnologies Complex at Mining and Processing of Mineral Raw, Technical Means of Monitor-ing with Control System and Optimization of Mining Enterprises], (2006), KrivojRog, Ukraine, MineralPubl., 219 p.(In Ukrainian).
7. Mikhaylov R.N., Samoldin A.A., and Lyamicheva I.I. Razrabotka avtomatizirovannoi sistemy obrabotki informatsii o neschastnykh sluchayakh na proizvodstve [Developing of Automation System for Accidents Data Proc-essing], (1980), Occupational Safety and Health: Collection of Scientific Work of the Institute of OSH VCSPS,Moscow,Russian Fed-eration, pp. 38 – 39(In Russian).
8. Tkachuk K.N., Khalimovsyky N.O., and Zatsarny V.V. Osnovi okhoroni pratsі: pіdruchnik za red. K. Tkachuka і M. Khalіmovs'kogo [Basics of Labor Protection], (2006), Kiev, Ukraine, Osnova Publ., 448 р.(In Ukrainian).
9. Kharitonov A.A. Analiz elektrotravm dlya modelirovaniya genezisa elektrotravm v elektrotekhnicheskikh kompleksakh i sistemakh zhelezorudnykh shakht [Analysis of Electrical Accident for Modeling the Genesis of Electrical Accidents at Electrical Complex Complexes and Iron-ore Complexes], (2013), Internet Conference Konferentsii “Obrazovanie i Nauka Bez Granits”, 07–15 dekabrya 2013. www.rusnauka.com/35_NOBG_2013/Tecnic/13_152353.doc.htm.
10. Venttsel E.S.Teoriya veroyat-nostei: uchebnik dlya vuzov [Probability Theory: Textbook for High Schools], (2001), Moscow, Russian Federation, Vysshaya Shkola Publ., 575 p.(In Russian).
11. Nikitenok V.I.Elementy teorii rangovykh kriteriev, rabotayushchikh v real'nom vremeni [Rank Criteria theory Elements, Oper-ating at Real Time] Bulletin of the Military Academy of the Republic of Belarus, Vol. 23, pp. 93 – 99 (In Russian).
12. Beshelev S.D.,andGurvich F.G. Matematiko-statisticheskie metody ekspertnykh otsenok [Math and Statistical Methods of Expert Assessments], (1980), Moskow, Russian Fed-eration, StatistikaPubl., 263 p.(In Russian).
13. Likarenko A.G., and Shkrabets F.P. Identifikatsiya osnovnykh prichin elektro-travmatizma v gornorudnoi promyshdennosti dlya zadach modelirovaniya elektrobezopasnosti [Indentification of the Main Electrical Accidents resons at Mining Industry for Electrical Safety Modeling], Collection of Scientific Papers, Vol. 14, Vol. 1, pp. 130 – 133.
14. Shevyakov F.Ya. Opredelenie prichinno-sledstvennykh svyazei pri analize avarii i neschastnykh sluchaev –[Determining of Cause-effect Relationships at Accidents and Injuries Analysis], (1980), Safety in Industry, Vol. 9.
15. Nair P.M. Earthing in Relation to Electrical Accidents, (1987), Journal Original language: English Electrical, India, Vol.27, Issue 12, 1 January, pp.17 – 18.ISSN: 0013435X CODEN: EIDAASource.
16. Lenne M.G., Salmon P.M., Liu C.C., and Trotter M. Accident Analysis and Prevention. September 2012, Vol.48, , pp.111 – 117 (Australia), doi: 10.1016/j.aap.2011.05.026 PubMed ID: 22664674 Document Type: Article. URL: http://95.25.47.1/scimag5/10.1016/j.aap.2011.05.026.pdf.
17. WangC.Y.Analysis of the Operational risk Controls in the Electric Power Plant (Conference Paper),(2013), 9th International Symposium on Linear Drives for Industry Applications, LDIA 2013; Hangzhou; China; 7 July 2013 through 10 July 2013; Code 100437. Vol. 416-417, рр. 2087 – 2091. ISSN: 16609336.ISBN: 978-303785863-9Source Type: Book series Original language: English, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.416-417.2087Document Type: Conference Paper.
Published:
Last download:
28 Nov 2019

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]