Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
DIGITAL VOLTAGE REGULATOR OF ASYNCHRONOUS GENERATOR
Abstract:

Object of research - digital voltage regulator of asynchronous generator.

Objective - development of digital regulator of voltage of asynchronous generator with capacitor excitation based on controller type Atmega8.

Method of research - modeling implementation of asynchronous generator voltage measurement and digital integral control law of capacitor-excitated asynchronous generator based package Proteus 7.6. Definition of digital controller tuning parameters based on a mathematical model of an asynchronous generator set and implemented in Pascal.

Problems that constrain the use of asynchronous generators on ships are voltage measurement, synchronization, connection of capacitors by thyristor keys and optimization of the control law. Designed digital voltage regulator measures the maximum AC voltage as an adjustable parameter and implements a digital integral control law of capacitors. The modeling process control voltage regulator was designed, which allowed to determine the tuning parameters. The results of research are recommended for use in designing of asynchronous generator complexes.

Authors:
Keywords
DOI
10.15276/etks.15.91.2014.65
References

1. ISO 8528-1:2005. Agregaty generatornye peremennogo toka s privodom ot porshnevykh dvigatelei vnutrennego sgoraniya [UnitsAlternating Current Driven by Reciprocating Internal Combustion Engines] (in Russian).

2. Vazhnov D.I. Perekhodnye protsessy v mashinakh peremennogo toka [Transients in AC Machines], (1980), Leningrad, Russian Federation, Energiya, 256 p.(In Russian).

3. Vishnevskii L.V., and Mironenko V.P. Universal'naya matematicheskaya model' generatora peremennogo toka[Universal Mathematical Model of the Alternator], (1986), Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Elektromekhanika, No. 3, pp. 33 – 40(In Russian).

4. Dao Min' Kuan. Sovershenstvovanie rezhimov raboty sudovogo asinkhronnogo dizel'-generatora [Improving Asynchronous Modes Ship Diesel Generator]: (2011) Dis. ... Cand. Tehn. Sciences: 05.05.03, Odessa, Ukraine, 153p.(In Russian).

5. Kitsis S.I. Issledovanie regulirovochnykh svoistv asinkhronnogo generator [Study Adjusting Properties of Asynchronous Generator], (1980), Moscow, Russian Federation, Elektrichestvo, No. 2, pp. 36 – 41(In Russian).

6. Kitsis S.I. K issledovaniju protsessov ustanovleniya pri samovozbuzhdenii asinkhronnykh mashin [To Study the Processes of Establishing Self-Excitation in Induction Machines], (1971), Math. USSR Academy of Energy and Transport, No. 4, pp. 147 – 153(In Russian).

7. NovikovA.V., andKyureghianS.G. Emkostnoesamovozbuzhdenieasinkhronnogogenerator [Self-ExcitationCapacitanceAsynchronousGenerator], (1967), IzvestijaVuzovElektromehanika,No. 2, pp. 173 – 179 (InRussian).

8. PalastinL.M. Sinkhronnyemashinyavtonomnykhistochnikovpitaniya [SynchronousMachinesIndependentPowerSupply], (1980), Moscow, RussianFederation, Energiya, 384 p. (InRussian).

9. PassA.E.,andVishnevskiiL.V. Issledovaniedinamikiasinkhronnogosamovozbuzhdayushchegosyageneratoravbliziustanovivshegosyasostoyaniya [StudyoftheDynamicsoftheSelf-InductionGeneratornearSteadyState], (1980), IzvestijaVuzovElektromekhanika, No. 6, pp. 591 – 596 (InRussian).

10. PassA.E., andVishnevskiiL.V. Raschetkoeffitsientovperedachiasinkhronnogosamovozbuzhda-yushchegosyageneratora [CalculationofTransmissionCoefficientsoftheSelf-InductionGenerator], (1981), ElektromashinostroenieandElektrooborudovanie,Kiev, Ukraine, Tekhnika, No. 33, pp. 84 – 89 (InRussian).

Published:
Last download:
9 Oct 2018

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]
Яндекс.Метрика