Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
FRACTIONAL STANDARD FORMS FOR SYNTHESIS OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS
Abstract:

Synthesis of electromechanical systems (EMS) with root methods widely applies standard forms of poles distribution in the complex plane. Provided EMS is presented by transfer function without zeros, dynamic processes in it are completely determined by the expression of the characteristic polynomial of H(s). The authors suggest the approach to the synthesis of fractional order EMC which is analogous to the root methods, provided the desired characteristic polynomial Hbazh(s) of fractional order is described with the expression for which transition functions are known. It is our understanding that standard forms of fractional order mean familiar transition functions described with the corresponding expressions Hbazh(s) of fractional order q in the absence of zeros of the transfer function of such EMC. Therefore, during the synthesis of fractional order one can choose among transition functions the desired one and add it to the expression Hbazh(s) of fractional order. In addition, Hbazh(s) can be used for the synthesis of EMC controllers   in which the object of regulation is described by H(s) of full order, and the synthesis is to provide a system with dynamical properties described with Hbazh(s) of fractional order. Obviously, in this case we will get a regulator of fractional order. This paper analyzes fractional standard forms of Butterworth and a binomial one in MATLAB environment. Based on the transient functions and frequency characteristics, the recommendations have been made on the possibility of their usage for the synthesis of circuits of electromechanical systems with desired dynamic performance parameters.

Authors:
Keywords
DOI
10.15276/etks.15.91.2014.10
References

1. Vasil'ev V.V., and Simak L.A. Drobnoe ischislenie i approksimatsionnye metody v modelirovanii dinamicheskikh sistem [Fractional Calculus and Approximation Methods for Modeling of Dynamic Systems],(2008), Kiev, Ukraine, NAN Ukrainy, 256p. (InRussian).

2. Busher V.V. Dinamicheskie svoistva sistem upravleniya s drobnym poryadkom astatizma [Dynamic Properties of Control Systems with Fractional Order Astatism],(2010), Elektrotehnichni andKomp’juterni Systemy,Kiev, Ukraine,Tehnika,No. 01(77), pp. 13−16 (InRussian).

3. Akimov L.V.,Verma A, Glebov O.Yu., Dolbnya V.T., Klepikov A.V., Kolotilo V.I., Khmad N., Tukalov I.O., Chaudkhari S., Shamardina V.N., and Bendauka A. Avtomatizirovannye elektro-mekhanicheskie sistemy s modal'nymi regulyatorami i nablyudatelyami sostoyaniya [Automated Electro-Mechanical Systems with Modal State Regulators and Observers],(1997), Khar'kov, Ukraine,KhGPU, 90p.(InRussian).

4. MonjeC.A.,Chen Y., Vinagre B.M., Xye D., and Feliu V., (2010),Fractional-OrderSystemsandControls,NewYork,Springer, 414 p.(InEnglish).

5. Burgin B.Sh. Varianty normirovannogo kharak-teristicheskogo upravleniya dvukhmassovoi elektrome-khanicheskoi sistemy [Dining Normalized Characteristic Control Two-Mass Electromechanical System], (1993), Elektrichestvo,No. 8, pp.42 – 47(InRussian).

6. Osichev A.V.,Kotlyarov V.O., and Markov V.S.Standartnye raspredeleniya kornei v zadachakh sinteza v elektroprivode [Standard Distribution of Roots in the Synthesis Problems in the Drive],(1997),Trudy Mezhdunar. Konf. “Problemy Avtomatizirovannogo Elektroprivoda. Teoriya i Praktika”, Khar'kov, Ukraine, Osnova,pp.104 – 109 (InRussian).

7. Dzieliński A.,Sierociuk D., and SarwasG. (2010), Some Applications of Fractional Order Calculus,Bulletin Of Polish Academy of Sciences, Warsaw, Technical Sciences, Vol. 58 (4), pp. 583 – 592 (InEnglish).

8. Marushchak Ya.Yu. Syntez elektromekha-nіchnykh system z poslіdovnym ta paralel'nym koreguvannyam[Synthesis of Electromechanical Systems with Serial and Parallel Correction], (2005), L'vіv, Ukraine,NU ”L'vіvs'ka Polіtekhnіka”, 208p.(InUkrainian).

9. Marushchak Ya.Yu.,Kopchak B.L., and Kopchak L.S.Regulyatory drobovogo poryadku v systemakh pіdporyadkovanogo regulyu-vannya naprugi avtonomnogo asinkhronnogo generatora [FractionalOrder Controller in the Framework of SlaveVoltage Regulation of Autonomous Induction Generator], (2013), Vіsnyk Elektroenergetychnі ta Elektromekhanіchnі Systemy, L'vіv, Ukraine,NULP, No.763, pp. 76–80 (InUkrainian).

10. Marushchak Ya.Yu., Kopchak B.L., Kopchak L.S., andTsyapa V.B. Doslidzhennja systemy avtomatychnogo keruvannja naprugy avtonomnogo asynhronnogo generatora z reguljatoramy drobovogo porjadku [Research of Automatic Voltage Control Autonomous Induction Generator with Fractional Order Controllers], (2012), Elektromehanichni ta Energozberigajuchi Systemy. Temat. Vypusk “Problemy avtomatyzovanogo Elektropryvoda. Teorija i Praktyka”Naukovo-vyrobnychogo Zhurnalu, Kremenchuk, Ukraine, KrNU, Vip. 3/2012 (19), pp. 405 – 407 (InUkrainian).

Published:
Last download:
6 Dec 2019

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]