Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
MODELING AND IDENTIFICATION OF SYSTEMS WITH FRACTIONAL ORDER INTEGRAL AND DIFFERENTIAL
Abstract:

A universal model of fractional-order differential equation is proposed. It is derived in form hyper neuron, based on a representation of the solution of the equation by finite increments and a modified form of the Riemann-Liouville. Implemented method for identifying parameters of objects by fractional differential equations is described on the base hyper neuron and modified genetic algorithms.Quantity of computational operations in hyper neuron is minimized by one time calculation of fractional integral. Computational accuracy is improved by excluding of circular references.It allowstouse hyper neuron as a built model of such facilities in digital control systems and when combined with the genetic algorithms – for identification of their parameters with high accuracy.

Authors:
Keywords
DOI
10.15276/etks.15.91.2014.9
References
  1. Rutkowska D., Pilinski М., and Rutkowski L. (1999), Sieci Neuronowe, Algorytmy Genetyczne i Systemy Rozmyte, Naukowe PWN, Warszawa,. 452 p. (In Polish).
  2. Busher V.V. Modelyrovanye system s drobno–dyfferentsyruyushchymy y drobno–yntehryruyushchymy zven'yamy v SIMULINK. [The Model of System with Fractional Integral and Fractional Differential in SIMULINK], (2011), Elektromekhanichni i Enerho-zberihayuchi Systemy Publ., Kremenchuk, Ukraine, Vol. 4/2011, pp. 140 – 143 (In Russian).
  3. Busher V.V.Henetycheskye alhorytmu kak metod identyfykatsyy elementov klymatycheskykh ustanovok, opysuvaemukh drobno–dyfferentsyal'numy uravneny-yamy [Evolution Algorithms as Method of Identification of Climate Control System Objects Described by Fractional Equations], (2010), Electrotechnic and Computing Systems,TechnicaPubl., Kiev, Ukraine,No. 02(78), pp. 68 – 72 (In Russian).
  4. Busher V.V.Ydentyfykatsyya elementov klymatycheskykh system dyfferentsyal'numy uravnenyyamy drobnoho poryadka. [Identification of the Elements of Climate Systems of Differential Equations of Fractional Order], (2010), Elektromashynobud. and Elektroobladn., Technica Publ., Kiev,Ukraine, Vol. 75, pp.68 – 70 (In Russian).
  5. Uchaikin V.V.Drobno-dyfferentsyal'naya model' dynamycheskoy pamyaty, [Fractional Differential Model of Dynamic Memory], (2001), Matematyka y Mekhanyka Publ., 14 p. (In Russian).
  6. Uchaikin V.V., (2003), Anomalous Diffusion and Fractional Stable Distributions Journal of Experimental and Theoretical Physics Publ., No. 4, pр. 810 – 825 (In English).
  7. Hyl'mutdynov A., Ushakov P., and Hyl'metdynov M. Drobnye operatory: Kryteryy synteza y realyzatsyya,[Fractional Operators: Synthesis and Implementation Criteria], (2008), Nelyneynuy Myr Publ., No. 8, pр. 452 – 463 (In Russian).
  8. Busher V.V.Martynyuk V.V., and Naydenko E.V.Enerhetycheskye pokazately y parametru superkondensatorov v dynamycheskykh rezhymakh, [Energy Indicators and Parameters Ultracapacitors in Dynamic Modes], (2012), Vymiryuval'na ta Obchyslyuval'na Tekhnika v Tekhnolohichnykh Protsesakh Publ., Khmel'nyts'kyy, Ukraine,No. 1, pр. 44 – 50 (In Russian).
  9. Busher V.V.Syntez system upravlenyya tekh-nolohycheskymy protsessamy s drobnumy yntehral'no–dyfferentsyruyushchymy svoystvamy. [Synthesis of Process Control Systems with Integrated fractional-differentiating Properties], (2012), Vostochno–Evropeiskii Zhurnal Peredovykh Tekhnologii. Energosberegayushchie Tekhnologii i Oborudovanie Publ., Kharkov, Ukraine, Vol. 4/3 (58), pp. 32 – 37 (In Russian).
Published:
Last download:
30 Nov 2019

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]